Ons Waardes

 • Vertroue op God
 • Geloofwaardigheid
 • Deursigtigheid
 • Leerbaarheid
 • Fokus

Wat ons wil doen

D³ wil die unieke behoeftes van dowes erken, hulle met die bediening van die evangelie, pastorale terapie en opleiding in lewensvaardighede bemagtig en ook gemeentes bemagtig om dieselfde te doen

Ons werk/bediening is daarom spesifiek gefokus op ongeletterde en onbereikte dowes, wat in die Helderberg-Kom en omliggende plattelandse dorpe woon. Hierdie dowes is mense wat waarskynlik nooit skool toe gegaan het nie, dus nie kan (Bybel) lees of skryf nie, nog nie die Evangelie gehoor het nie, of wat ‘n eie verdraaide interpretasie daarvan het.

D3 wil in hierdie situasies ‘n verandering maak deur die bediening van die evangelie, veral deur pastorale versorging (aangepas vir dowe/gehoorgestremde persone i.t.v. taal en kommunikasie-metode). Die fisiese uitreik en pastorale/terapeutiese versorging geskied twee-weke per maand regdeur die jaar.
 
Die uitreik-praktyk behels die volgende:

 • die fisiese opspoor en ontmoeting van dowes
 • besoeke aan (reeds bekende) dowes en bou van vertrouensverhoudings
 • opskerping van dowes se kommunikasie vaardighede
 • evangelisasie en die pastorale versorging van dowes.

Wanneer dowes gereed voel om in te skakel by ander dowes in sy nabye omgewing of by ‘n horende Christelike gemeenskap of kerk,  begelei ons beide hom/haar (asook die betrokke gemeente) hiermee.

Bestuur Fokus vir 2008

 • Die samestelling van ‘n Projekspan bestaande uit ‘n Projekleier, Fondswerwing, Bemarking, Gebed- en Emosionele ondersteuning.
 • Om kontak en verhoudinge met Christelike gemeentes sowel as “ander gelowe” te bou.
 • Om  Navorsing te doen oor dowes in Namakwaland-, Matzikama-, Hantam- en Overbergstreke en die dowes daarbinne te bedien.
 • Persoonlike ondersteuning en versorging van Erik de Waal en Huisgesin.